כיפה לחגים
1. כללי
1.1. ברוכים הבאים לאתר הקניות של כיפה (להלן "האתר")
1.2. האתר מופעל על ידי חברת "כיפה שרותי אינטרנט בע"מ" חפ. 514259555 (להלן "החברה") שכתובתה תד. 68100 ירושלים.
1.3. שימוש באתר זה ו/או רכישת מוצרים מאתר ו/או פתיחת חשבון באתר זה מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר הינך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע משימוש באתר.
1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את תנאי השימוש, וזאת על פי שיקול דעתי הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש.
1.5. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי הנוחות בלבד, אבל הם כמובן מתייחסים לשני המינים.
2. מי יכול לעשות שימוש באתר
2.1. יכול לעשות שימוש באתר מי שממלא את כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1.1. אזרח ישראלי שמלאו לו 18 שנה
2.1.2. כשיר לחתום על חוזים ולבצע פעולות משפטיות
2.1.3. מחזיק ברשותו תעודת זהות ישראלית תקפה
2.1.4. בעל כתובת דואר אלקטרוני
2.1.5. בעל כתובת דואר בישראל
2.1.6. כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראיהישראליות
3. אופי פעילות האתר
3.1. החברה מעמידה לרשות בתי עסק שונים אפשרות לפרסם את מוצריהם באתרה, אך היא איננה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים בעצמה, ולמעשה מהווה רק זרוע שיווקים עבור בתי העסק.
3.2. בתי העסק הם האחראים הבלעדיים לטיבם, איכותם, הספקתם של המוצרים הנמכרים באת.
3.3. החברה מציגה באתר את מחיר המוצרים, תיאורם ותמונותיהם כפי שנמסרו לה על ידי בתי העסק, בחלק מהפעמים תוצג תמונה להמחשה
3.4. חלק מהמוצרים יהיו מוגבלים בכמות מקסימלית של רוכשים / מלאי.
3.5. בדיקת כדאיות העסקה, איכותם ו/או טיבם של המוצרים ו/או השירותים, הם באחריותו הבלעדית של המשתמש
4. תשלום
4.1. המחירים באתר כוללים מע"מ כדין, אלא אם צויין אחרת.
4.2. החיוב עבור הרכישה יתבצע בכרטיס אשראי שאת פרטיו ימסור המשתמש בעת השלמת הקניה
4.3. על המשתמש לספק פרטים מלאים ונכונים, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישים פרטים כוזים רשאית החברה לנקוט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
4.4. **החברה תהיה רשאית לבטל עסקאות שבהם חסרים פרטים
4.5. במידה וחברת האשראי תסרב לכבד את כל התחייבות המשתמש, תבוטל רכישת המוצרים ו/או השרותים, ובית העסק לא יהיה מחוייב לספק את הרכישה, כמו כן המשתמש יחוייב בדמי ביטול כפי שהם מופיעים בתקנון זה
4.6. אספקת המוצרים תהיה באחריות הבלעדית של בית העסק
5. ביטול רכישה מצד המשתמש
5.1. כל משתמש ראשי לבטל את העסקה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות הנגזרות מחוק זה
5.2. ביטול רכישה יעשה אך ורק בכתב
5.3. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי החברה או על ידי בית העסק
6. ביטול רכישה מצד החברה
6.1. בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה החברה רשאית לבטל רכישה שבוצעה באתר (כולה או חלקה). וזאת מבלי צורך לנמק את הסיבה לכך.
6.2. החברה תודיע למשתמש על ביטול העסקה, ותימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש. במידה וכבר בוצע חיוב כרטיס האשראי, תשיב החברה למשתמש כל סכום שגבתה ממנו בעבור הרכישה.
6.3. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין ביטול העסקה על ידי החברה למעט בגין השבת סכום הרכישה.
6.4. החברה לא תהיה אחראי לכל נזק ו/או עלות ישירים ו/או עקיפים שתגרם למן דהוא, לרבות למשתמש ו/או צד ג', בשל ביטול הרכישה.
7. תנאים נוספים
7.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל רכישה על פי שיקול דעתי הבלעדי, בין היתר במידה ותחשוד החברה כי בוצעו באתר פעילות בלתי חוקית
7.2. במידה ותחול טעות בהצגת המוצר לרבות בתיאורו ו/או תמונות ו/או מחירו ו/או בתנאי התשלום ו/או בתנאי המשלוח ו/או כל טעות אחרת – רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
7.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים באתר, בכל עת שתחפוץ, ומבלי לעדכן את הגולשים. המחיר בעת הרכישה יהיה המחיר הקובע לתשלום.
7.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש את האפשרות לרכוש מוצרים באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתי הבלעדי ומבלי לנמק או למסור על כך הודעה
7.5. הרשומות הקובעות לכל דבר ועניין הם הרשומות שנרשמו במחשבי החברה.
8. אחריות
8.1. האחריות המלאה והבלעדית על המוצרים חלה על בתי העסק בלבד. החברה איננה מוכרת את המוצרים ולפיכך איננה נושאת באחריות כלשהי (במישרין ו/או בעקיפים) לגביהם. לרבות תיאורם כפי שנמסק על ידי בתי העסק. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/ או עקיף הנובעים מאספקתם ו/או אי אספקתם ו/או תיקונם ו/או הרכבתם ו/או החלפתם /או פגם של המוצרים
8.2. בית העסק הוא האחראי הבלעדי למשלוח המוצרים
8.3. כל החזרה של מוצר יעשה מול בית העסק ואליו בלבד
8.4. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים במראה ו/או בצע המוצר כפי שהוא מוצג באתר לבין המוצר במציאות.
8.5. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את החברה.
8.6. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהיא של כל גורם שאיננו בשליטתה המלאה.
8.7. מוסכם כי בכל מקרה של טעות בפרסום ו/או במתן השירותים ו/או עיכוב ו/או תקלה מכל סיבה שהיא, ו/או במקרה שבו לא סופקו המוצרים מכל סיבה שהיא, וככל שיהיה באמור כדי להקים מבחינה משפטית עילה כלשהי בגינה ייקבע כי הרוכש יהיה זכאי לתשלום כלשהו מאת החברה, אזי מוסכם כי הסכום הכולל המלא הסופי והמוחלט שהרוכש יהיה זכאי לו מאת החברה כפיצוי ו/או כשיפוי ו/או כהשבה ו/או בגין כל חיוב אחר בשל הפרה ו/או נזק ו/או בגין כל עילה אחרת, לא יעלה בשום מקרה על התמורה ששולמה לחברה בעת הרכישה.
9. סמכות שיפוט
9.1. הסכם זה יפורש אך ורק על פי חוקיה של מדינת ישראל
9.2. בכל מקרה של מחלוקת הסמכות השיפוט הבלעדית היא לבית המשפט בירושלים.
x

#{title}

#{text}

#{price}